Dokumentácia na územné konanie

Cieľom je vydanie územného rozhodnutia. Dokumentácia slúži ako podklad pre stavebný úrad a iné dotknuté inštitúcie na odsúhlasenie Vášho stavebného zámeru.

Projekt skutočného vyhotovenia stavby

Obsahom tejto časti projektu je zaznamenanie zmien a doplnkov ktoré boli vykonané počas jednotlivých stupňov výstavby. Slúži ako podklad na kolaudáciu objektu a taktiež pre užívateľa ako pre prevádzku a správu objektu.

Architekonická štúdia

je prvotným premietnutím požiadaviek klienta do konkrétnej prevádzkovej a priestorovej podoby. Dáva klientovi predstavu o možnom riešení budúcej stavby, interiéru… Prináša základne riešenia urbanistické, architektonické, dispozično – prevádzkové, konštrukčné, interiérové, výtvarné,  materiálové, ako aj o základne ekonomické parametre jej zhotovenia. Cieľom je, aby klient získal predstavu o svojom investičnom zámere.

Projekt pre stavebné povolenie

Cieľom je vydanie stavebného povolenia. Obsahom projektovej dokumentácie je poskytnúť stavebnému úradu podklad na posúdenie navrhovanej stavby a jej súladu s podmienkami územného rozhodnutia a všeobecnými platnými predpismi a požiadavkami. Obsahuje nie len časť stavebno architektonickú, ale aj podrobné časti jednotlivých zúčastnených profesii (statika, zdravotechnika, vzduchotechnika, elektroinštalácie…). Taktiež obsahuje vyjadrenia dotknutých inštitúcií.

Realizačný projekt

Účelom realizačného projektuje dopracovať projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie do takej podrobnosti, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočnenie kompletnej výstavby, na kalkuláciu stavebných nákladov, na uzavretie zmlúv s zhotoviteľmi. Projekt musí byť podkladom na uskutočnenie celej stavby a na celkové vyúčtovanie stavebných prác. Cieľom je vytvoriť dokumentáciu diela tak, aby ho zhotoviteľ vedel celé zrealizovať. Na základe tejto časti projektovej dokumentácie vie rozpočtár vypracovať kompletný rozpočet na stavbu.

3D fotorealistické vizualizácie

Premieňame vaše predstavy do virtuálnej reality. Tvoríme fotorealistické vizualizácie aj tých najnáročnejších interiérov a špičkových dizajnov. Vaše nápady získajú reálne tvary a stanú sa 3D virtuálnymi modelmi.

 Projekt interiéru

Cieľom tejto časti projektu je spracovanie interiérovej časti do detailov potrebných na zrealizovanie. Táto časť je pre finálnu prevádzku veľmi dôležitá nakoľko interiér je priestor s ktorým sa dostávame najčastejšie do kontaktu. Samotnému projektu interiéru by mala predchádzať jeho štúdia, ktorá by sa mala vypracovať súčasne s architektonickou štúdiou aby objekt a interiér tvorili esteticky aj funkčne harmonický celok.

Realizačný projekt interiéru

Cieľom je navrhnúť funkčné zariadenie podľa predstáv klienta. Súčasťou sú konzultácie, výbery, návrhy vizualizácie a technické výkresy nábytku. Slúži ako podklad pre výber jednotlivých typových kusov zariadenia ako aj podklad na výrobu atypických častí zariadenia. Na základe tohto projektu je možné vypracovať kompletný rozpočet realizácie interiéru.